NBC-krimpenerwaard-homepage.jpg

Zelfrealisatoren

Naast de pachters werken we ook samen met zogenaamde zelfrealisatoren. Een zelfrealisator geeft zelf uitvoering aan de inrichting en het natuurbeheer op eigen grond. Dit zijn agrariërs en particulieren.

Samenwerking

Door samenwerking met het NBC is er meer mogelijk op het gebied van natuurbeheer. Door zich aan te sluiten bij het NBC kan in gezamenlijkheid de SNL-subsidie worden aangevraagd. Ook kan een zelfrealisator extra pachtgrond krijgen, wanneer dat zijn agrarische bedrijfsvoering en het natuurbeheer versterkt.

De plannen voor het natuurbeheer worden op elkaar afgestemd om stapsgewijs toe te werken naar het natuurdoel. Samenhang met de aangrenzende percelen is daarbij onmisbaar en het NBC kan, vanuit haar overzicht, hier een rol in spelen.

In samenwerking met het NBC monitoren zelfrealisatoren de vorderingen richting het behalen van de natuurdoelen en zo nodig wordt de beheerstrategie aangepast. Natuur laat zich niet helemaal leiden door plannen, maar kent een eigen dynamiek waar continu op moet worden ingespeeld.

SNL-subsidie

Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) hanteert een minimale oppervlakte eis van 75 hectare. Veel (particuliere) grondeigenaren voldoen daar niet aan. Het aansluiten bij een natuurcollectief biedt de mogelijkheid om in gezamenlijkheid de SNL-subsidie aan te vragen.

Daarnaast stelt het SNL kwaliteitseisen aan beheer, organisatie, monitoring en administratie van het natuurbeheer. Voor een kleine grondeigenaar is het lastig om hieraan te voldoen. Het NBC wordt geregistreerd bij de Stichting Certificering SNL. Zelfrealisatoren die zich bij ons aansluiten voldoen automatisch aan de kwaliteitseisen. Nóg een voordeel van ons collectief.

Pacht- en beheerovereenkomst

Evenals met onze pachters sluiten we ook met onze zelfrealisatoren een pacht- en beheerovereenkomst. Deze overeenkomst is de basis voor een constructieve samenwerking tussen NBC en zelfrealisatoren. Zo liggen in de overeenkomst vast: de te behalen natuurdoelen, de beheerstrategie, wijze van monitoren en bijstellen, subsidie en kosten.

De overeenkomsten bieden  ruimte voor gezamenlijke uitwerking en flexibel maatwerk. De natuur is nu eenmaal geen statisch gegeven en laat zich niet dwingen. Daarom is het belangrijk om samen steeds te kijken hoe de natuur ontwikkelt en op welke manier we het beheer kunnen bijstellen.

Op dit moment zijn de pacht- en beheerovereenkomsten voor zelfrealisatoren nog in ontwikkeling. Op een later moment kunt u hier een modelovereenkomst downloaden.

Advies

De provincie Zuid-Holland heeft het NBC gevraagd hét loket te worden voor alle zaken betreffende het beheer van het Natuurnetwerk Nederland in de Krimpenerwaard. Vanuit die functie kan het NBC beheeradviezen geven, diensten aanbieden voor het beheer van (specifieke) natuurdoelen en projecten voor het beheer van het NNN en agrarisch medegebruik opzetten. Ook de zelfrealisatoren kunnen gebruik maken van onze dienstverlening. Voor meer informatie, neemt u contact op met onze pachtcoördinatoren. 

Commissie

Doel van de commissie is om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over collectieve zaken betreffende pacht en zelfrealisatie. Het gaat over het beleid en de uitvoering van het beheer van het NNN door de pachters en zelfrealisatoren. De commissie overlegt 1 keer/jaar met het bestuur over:

  • Pachtuitgiftebeleid
  • Overeenkomsten en beheervoorwaarden
  • Uitvoering van het beheer
  • Beleidskwesties rondom beheer in provincie Zuid-Holland
  • Monitoring van natuurresultaten
  • Bijsturen van het beheer
Leden commissie PZR Woonplaats
Florus Bouwen Lekkerkerk
Arjan Verhagen Stolwijk
Thomas te Grotenhuis     Stolwijk
Arie Boer Berkenwoude
Willem Both Ouderkerk aan den IJssel
Wim van Dam Stolwijk

NBC Krimpenerwaard

Adres:

Ambachtstraat 3a/b

2861 EW Bergambacht

Fotografie

Het beeldmateriaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. De foto's zijn beschikbaar gesteld door Jaap Graveland, Peter Stam, Adri de Groot, Rob Kempers, Ton Bos, Jorne van den Dool, Rob van Geijn en René Langedijk.