NBC-krimpenerwaard-homepage.jpg

Pachters

Momenteel is de provincie Zuid-Holland, naast het Zuid-Hollands Landschap, eigenaar van de gronden van het Natuurnetwerk Nederland in ons gebied.Het Natuurbeheercollectief (NBC) Krimpenerwaard krijgt deze provinciale gronden voor de periode 2022 t/m 2027 in pacht en geeft een groot deel daarvan weer in pacht uit aan agrarische bedrijven.

NBC Krimpeberwaard 052

Het is de bedoeling dat deze pacht vanaf 2028 zal overgaan in erfpacht door NBC. Het NBC en de betreffende agrarische pachters, ontwikkelen samen een plan voor het beheer van de betreffende percelen. Uitgangspunt is het behalen van de natuurdoelen én het agrarisch medegebruik van het gebied.

Afspraken over het beheer en de vorm van het agrarisch medegebruik leggen we vast in een pachtovereenkomst en een beheerovereenkomst.

Pachtovereenkomst

De afspraken over het gebruik van de grond die NBC en pachters met elkaar maken, worden vastgelegd in een pachtovereenkomst. De pachtovereenkomst en ook het pachtuitgiftebeleid zijn momenteel in ontwikkeling. Te zijner tijd kunt op deze plaats meer informatie hierover vinden. 

Beheerovereenkomst

Naast de zakelijke voorwaarden omtrent de pacht, wordt voor de beheerinspanningen van de pachter ook een beheerovereenkomst gesloten. Tegenover bepaalde beheermaatregelen staat een beheervergoeding.

NBC en pachters zoeken in gezamenlijkheid naar manieren van inrichten, herstellen en behouden van natuur waarbij de natuur floreert en het voeren van het agrarisch bedrijf duurzaam en economisch verantwoord is.

Ook wordt in gezamenlijkheid de SNL-subsidie aangevraagd. Voor elke pachter afzonderlijk is het vaak lastig in aanmerking te komen voor deze subsidie vanwege het minimum van 75 hectare grond dat vereist is en de kwaliteitseisen die gesteld worden aan beheer en organisatie.

Alle afspraken omtrent beheer worden vastgelegd in een beheerovereenkomst en beheerplan. U kunt hierbij denken aan afspraken omtrent mestgift, beheer van storingssoorten, maar ook de ontwikkeling van water- en oevernatuur. Daarin wordt steeds gezocht naar een goed evenwicht tussen natuur en agrarisch medegebruik.

Begeleiding en monitoring

Na het vaststellen van het beheerplan blijven NBC en pachters nauw met elkaar samenwerken.  Regelmatig wordt gemonitord hoe het staat met de natuur in het gebied en hoe die zich ontwikkelt.

Zo nodig wordt de beheerstrategie aangepast en begeleidt het NBC pachters bij het aanpassen van hun beheer. De natuur is nu eenmaal geen statisch gegeven, maar afhankelijk van tal van factoren. Evenals het agrarisch bedrijf. Respectvol samenspel is dan ook de sleutel.

NBC Krimpenerwaard

Adres:

Ambachtstraat 3a/b

2861 EW Bergambacht

Fotografie

Het beeldmateriaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. De foto's zijn beschikbaar gesteld door Jaap Graveland, Peter Stam, Adri de Groot, Rob Kempers, Ton Bos, Jorne van den Dool, Rob van Geijn en René Langedijk.