NBC-krimpenerwaard-homepage.jpg

NBC Krimpenerwaard: een unieke organisatie

Op 9 oktober 2020 hebben wij de stichting Natuurbeheercollectief (NBC) Krimpenerwaard opgericht. Wij zijn: de agrarische Natuurcoöperatie Krimpenerwaard, de Stichting Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weidehof, de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en de vereniging Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard. Een unieke organisatie in Nederland waarin we natuur- en agrarische organisaties hebben verenigd, gericht op het beheer van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

NBC Krimpeberwaard 052
In de Krimpenerwaard is 2.250 hectare aangewezen als NNN. Daarvan wordt 1.150 hectare beheerd door het Zuid-Hollands Landschap. De overige hectaren zijn eigendom van de provincie of van agrariërs. Het NBC wordt verantwoordelijk voor het beheer van de provinciegrond en gaat samen met de andere beheerders een samenhangend beheer voor het hele NNN coördineren.

 

In de Krimpenerwaard is 2.250 hectare aangewezen als NNN. Daarvan wordt 1.150 hectare beheerd door het Zuid-Hollands Landschap. De overige hectaren zijn eigendom van de provincie of van agrariërs. Het NBC wordt verantwoordelijk voor het beheer van de provinciegrond en gaat met agrariërs en het ZHL een samenhangend beheer voor het hele NNN coördineren.

Het grootste deel van de grond is eigendom van de provincie en krijgen wij in (erf)pacht. Wij verpachten de grond aan agrariërs en realiseren in gezamenlijkheid de natuurdoelstellingen. Een ander deel van de grond is in eigendom van agrariërs en wordt, in nauwe samenwerking met het NBC, door hen zelf beheerd: de zogenaamde zelfrealisatoren.

Voor alle betrokkenen biedt de oprichting van het NBC Krimpenerwaard de nodige voordelen. Voor agrariërs ontstaat de mogelijkheid extensiever te gaan boeren, meer hectares grond met minder vee per hectare, met behoud van inkomen en eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast kan nu in gezamenlijkheid beheersubsidie worden aangevraagd bij SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landbouw). Voor het ZHL draagt het NBC bij aan afgestemd beheer op gronden met agrarisch medegebruik.

In de betreffende natuurgebieden ligt al een uitgebreid netwerk van fiets- en wandelpaden, zodat recreanten kunnen genieten van stilte, natuur en ruimte. In de toekomst zullen ze steeds meer weidevogels gaan zien, kruidenrijke graslanden vol kleur, koeien en schapen in de wei zien lopen én wellicht verse melk en eieren kunnen kopen bij de boer die een duurzaam en rendabel bedrijf runt. Dat is recreatie optima forma.

Missie en visie

Missie

De missie van het Natuurbeheercollectief (NBC) Krimpenerwaard is:

  • het behoud, herstel en beheer van natuur in de Krimpenerwaard
  • het bevorderen van natuurinclusieve, duurzame en economisch rendabele landbouw
  • het beheren van het Natuur Netwerk Nederland in de Krimpenerwaard en daarmee het behalen van de natuurdoelen

Visie

Het NBC gelooft in de kracht van samenwerking tussen agrariërs en natuurbeheerders. Vanuit respect voor elkaars kennen en kunnen, belangen en opgaven, zoekt het NBC naar een gezamenlijke strategie om de natuurgebieden optimaal te beheren. Onderlinge kennisuitwisseling en het in coproductie ontwikkelen van plannen zijn daarbij belangrijke middelen.

Doelstellingen

Het NBC stelt zich ten doel om, conform de opdracht van de provincie, 12 jaar na aanvang, de natuurdoelen in 2034 te bereiken in goede harmonie met agrarisch medegebruik van het gebied. Daarmee willen wij een voorbeeld geven en een voortrekkersrol vervullen als het gaat om natuurinclusieve landbouw.

Daarnaast vervult het NBC een loketfunctie in de Krimpenerwaard. Op het gebied van natuurbeheer zijn er verschillende partijen actief, ook buiten het NNN-gebied: Zuid-Hollands Landschap, agrariërs die grond pachten van het NBC, zelfrealisatoren, agrarisch collectief, hoogheemraadschap en een natuurwerkgroep. Het is aan het NBC een samenhangend beheer te realiseren, dit naar alle partijen uit te dragen en aanspreekpunt te zijn voor belangengroepen en andere geïnteresseerden.

Ambitie

Op de langere termijn heeft het NBC de ambitie om zich verder te ontwikkelen als kennishouder en aanjager op het gebied van een duurzame leefomgeving in de Krimpenerwaard.

Concreet denken we hierbij aan: afstemming met het agrarisch natuurbeheer buiten het Natuurnetwerk Nederland, het beheer van overige natuurgebieden en landschapselementen, betrekken van vrijwilligers, burgers, toeristen en bedrijven bij natuurbeheer en andere maatschappelijke doelen zoals klimaatadaptatie, waterbeheer en recreatie. Ook willen we verkennen of we de producten van de agrariërs in het NNN-gebied tot een ‘merk’ kunnen maken en kunnen bijdragen aan het vermarkten van streekproducten met een toegevoegde (natuur)waarde.

Bent u geïnteresseerd in of betrokken bij één van deze thema’s en wilt u hier graag met ons over doorpraten, neemt u gerust contact met ons op. We laten ons graag inspireren en uitdagen.

Bestuur

Het NBC Krimpenerwaard is een stichting. De samenstelling van het bestuur representeertde verschillende organisaties en belanghebbenden. Concreet betekent dit dat agrariërs en natuurorganisaties gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. De voorzitter is onafhankelijk.

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Jan Heijkoop (onafhankelijk voorzitter)
  • Jaap Graveland (Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, secretaris)
  • Dolf Heikoop (Weidehof Krimpenerwaard, penningmeester)
  • Teunis Jacob Slob (Zuid-Hollands Landschap, vice-voorzitter)
  • Hans Mulder (Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weidehof, algemeen bestuurslid)

Het bestuur heeft een commissie ‘Pacht en zelfrealisatie’ ingesteld die haar gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken omtrent pacht en zelfrealisatie. Leden van deze commissie zijn pachters en zelfrealisatoren. Verder komt er een Gebruikersraad, waarin het maatschappelijk veld in de Krimpenerwaard meepraat en -denkt over het beheer van het NNN via  het NBC.

Medewerkers

NBC Krimpenerwaard medewerkers

Vlnr: Rene, Ab en George

De activiteiten van het NBC worden uitgevoerd door een team van medewerkers.

René Langedijk is coördinator Natuur en Landbouw en verantwoordelijk voor de organisatie, het formuleren en uitvoeren van het beleid en de projecten en onderhoudt de externe contacten.

De veldmedewerkers van het NBC Krimpenerwaard zijn onze drie pachtcoördinatoren: George de Wit, Ab Vonk Noordegraaf en Peter Slingerland. Zij zijn het aanspreekpunt van de pachters, zelfrealisatoren en andere betrokkenen. U zult ze overigens niet vaak op kantoor aantreffen; ze staan dagelijks – niet zelden letterlijk - met de benen in het veen om te zien hoe de natuurgebieden erbij liggen en hoe ze zich ontwikkelen.

Vrijwilligers

Bent u graag buiten en niet bang om natte voeten te krijgen? Heeft u hart voor de natuur en wilt u graag meehelpen aan het behalen van de natuurdoelen in de Krimpenerwaard? Dan bent u van harte welkom als vrijwilliger van het NBC, in samenwerking met de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK).

Bij het natuurbeheer komt veel kijken en extra handen zijn dan ook zeer welkom. Wat u kunt doen als vrijwilliger? We denken aan: nesten tellen, inventariseren van plantensoorten, insecten en amfibieën, wilgen knotten etc.

Voor meer informatie neemt u contact op met onze pachtcoördinatoren. En wie weet spot u komend voorjaar de eerste nesten of een nieuwe insectensoort in de Krimpenerwaard.

Statuten

De statuten van het Natuurbeheercollectief (NBC) Krimpenerwaard, vastgesteld op 9 oktober 2020, kunt u hier downloaden.

NBC Krimpenerwaard

Adres:

Ambachtstraat 3a/b

2861 EW Bergambacht

Fotografie

Het beeldmateriaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. De foto's zijn beschikbaar gesteld door Jaap Graveland, Peter Stam, Adri de Groot, Rob Kempers, Ton Bos, Jorne van den Dool, Rob van Geijn en René Langedijk.